കമ്പനി വാർത്ത

  • Client from Mexico visit us

    മെക്സിക്കോയിൽ നിന്നുള്ള ക്ലയന്റ് ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുക

    മെക്സിക്കോയിൽ നിന്നുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾ, സുഗമമായ ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗുകൾ പരിശോധിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്നു, അവരുടെ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ ഈ ചിഹ്നം സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ അവർ സംതൃപ്തരാണ്. ബിസിനസ്സ് മീറ്റിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചു.
    കൂടുതല് വായിക്കുക